Pravidla

Naše vize

Bydlíte, žijete nebo podnikáte v našem městském obvodu a není vám lhostejné, jaké je prostředí ve vašem nejbližším okolí? Chcete se zapojit do aktivního nakládání s rozpočtem obvodu? Chcete v Mariánských Horách a Hulvákách více dětských hřišť, rekonstruovaných chodníků, chcete uspořádat koncert, kulturní akci, nebo se podílet na vzniku společného piknikového místa?

Tak právě pro vás je určen projekt zástupců radnice a obyvatel obvodu s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod. Zapojte se a dobré nápady dostanou šanci.

K dispozici na přerozdělení v roce 2020 je opět celkem 1,5 milionu korun!

Jak funguje participativní rozpočet

Participativní rozpočet je nástroj, prostřednictvím kterého se občané mohou zapojit do rozhodování a způsobu využití finančních prostředků z veřejných rozpočtů. Zjednodušeně jde o to, že obyvatelé obcí a měst mají možnost navrhnout a následně také rozhodnout, do jakých projektů budou jejich radnice investovat peníze.

Jaké výhody přináší realizace participativního rozpočtu v Mariánských Horách a Hulvákách?

  • občan vidí do fungování rozpočtu městského obvodu a může ovlivnit některé finanční toky,
  • politici a řídící pracovníci úřadu nesou přímou odpovědnost za naplňování návrhů občanů,
  • při přípravě projektu v rámci participativního rozpočtu se obyvatelé lépe seznámí se svými sousedy a můžou s nimi své nápady diskutovat,
  • občané mají možnost možnost přesvědčit ostatní o důležitosti svého tématu či příležitost řešit problém ve svém okolí.

Kde začít

Důležité je mít nějaký nápad, ideu, představu, co byste v našem městském obvodě rádi zlepšili, opravili, zrekonstruovali, případně jaká akce nebo jiná událost vám zde schází. na mariánskohorskou radnici nebo nás kontaktovat telefonicky, případně e-mailem. Budeme rádi za každý váš nápad.

Po celou dobu podávání návrhů mohou občané své nápady konzultovat přímo s vedoucím projektu nebo s administrátory participativního rozpočtu. Konzultace jsou vhodné zejména z důvodu unikátnosti každého námětu, nebo pro ověření případné realizovatelnosti záměru.

Po úspěšné konzultaci je možné návrh předložit. V sekci tohoto webu s názvem Chci podat návrh vlastního projektu je zveřejněna jednoduchá šablona, kterou je potřeba po vyplnění odevzdat buď v podatelně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo některému z členů projektového týmu. Vyplněné formuláře s návrhy je možné také posílat elektronicky na e-mail info@radniceprolidi.cz.

Kdo a jak může podat návrh

Návrh mohou podat občané od 16 let, kteří mají nějaký vztah k obvodu, např. zde mají trvalé bydliště, vlastní nemovitost, podnikají tady, pracují, nebo navštěvují školu.

Návrh (u investičních projektů) se musí týkat nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky (zjistit vlastníka konkrétního pozemku lze na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, konzultací s kompetentním zaměstnancem úřadu městského obvodu, nebo s členem projektového týmu). Návrhy by neměly směřovat do rekonstrukcí, oprav a vybavení bytového fondu a také by jejich předmětem nemělo být vybudování např. chodníku na místě, kde v současnosti chodník není. Toto opatření je zavedeno z důvodu velké časové náročnosti zpracování, přípravy a realizace projektu. Ideální může být např. projekt na rekonstrukci chodníku, doplnění lavičky, uspořádání nějaké akce aj.

Projekt musí být realizovatelný do 10 měsíců od jeho zahájení (začátek realizace se předpokládá v březnu roku 2020).

Hodnota projektu musí být v rozmezí 5 tisíc až 500 tisíc korun včetně DPH.

Je nutné vyplnit formulář, který obsahuje základní informace o návrhu (např. popis současného stavu a nedostatků, plán a důvod změny, požadovaný výsledek po realizaci, předpokládaný rozpočet projektu).

K podávanému formuláři je také třeba doložit ilustrační obrázek, fotku nebo vizualizaci projektu. V případě, že cílem projektu je vybudování něčeho nového, pak je rovněž nutné dodat mapu, případně situační návrh místa realizace. Navrhovatel musí mít k veškerému obrazovému materiálu autorská práva, nebo písemný souhlas vlastníka autorských práv s užitím obrazového materiálu pro prezentaci návrhu (stačí např. e-mailová komunikace).

Neméně důležitým aspektem podání návrhu je doložení podpisového archu, který dokládá podporu dalších minimálně pěti obyvatel splňujících podmínku trvalého bydliště v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky.

Co bude následovat

Posouzení návrhů

Každý podaný návrh zkontrolují kompetentní pracovníci úřadu, kteří budou posuzovat formální, technickou a finanční správnost podaného návrhu. V této fázi se projekty NEHODNOTÍ, pouze se posoudí jejich proveditelnost. Navrhovatelé mohou být v této fázi vyzváni k doplnění informací, k opravě chybných údajů nebo doplnění rozpočtu.

Návrhy, které budou označeny jako neproveditelné, nerespektující základní podmínku správy dotčených pozemků městským obvodem, budou podněcovat k rasové či jiné nesnášenlivosti, budou v rozporu se zákonem a nebudou respektovat osobní práva a svobody, budou vyřazeny.

Autoři námětů obdrží z úřadu zpětnou vazbu, aby v případě nutnosti mohli své návrhy dále konzultovat s administrátory projektu. Zájmem radnice není navrhovatele omezovat, naopak je žádoucí, aby ve finálovém hlasování občanů bylo co nejvíce zajímavých návrhů.

Prezentace návrhů

Všechny realizovatelné návrhy, které projdou formální kontrolou radnice zveřejní na internetových stránkách www.radniceprolidi.cz a ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák. Zástupci radnice si vyhrazují konečné stanovisko k prezentaci jednotlivých projektů v případě, že nedojde k dohodě o prezentaci návrhu s jeho autorem.

Jak hlasovat

Hlasování v rámci participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod představuje jedinečnou možnost občanů rozhodnout o rozvoji či aktivitách městského obvodu. Hlasovat bude možné dvěma způsoby.

Osobní hlasování na radnici

Hlasovat mohou obyvatelé od 16 let s trvalým pobytem v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Každý hlasující bude mít k dispozici pět bodů, které může libovolně rozdělit mezi jednotlivé návrhy. Platí však podmínka, že volitel může jednomu projektu přidělit maximálně jeden bod. Pokud tedy bude chtít rozdělit všech pět kladných bodů, musí vybrat pět projektů.

Volitel bude mít k dispozici také jeden záporný (negativní) hlas, kterým může záporně ohodnotit projekt, o němž se domnívá, že má negativní dopad pro obvod, nebo se mu z jiného důvodu nelíbí.

Hlasování na radnici se uskuteční v budově Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v předem určených dnech a hodinách. Konkrétní informace můžete nalézt v záložce HARMONOGRAM.

Hlasování přes internet

Kromě osobního hlasování bude umožněno občanům hlasovat i prostřednictvím internetu. Do internetové volby budou zařazeny projekty v maximální hodnotě 150 tisíc korun včetně DPH. Návrh, který od hlasujících na internetu získá největší podporu, bude realizován přednostně. Hodnota tohoto projektu se od celkové částky vyčleněné pro participativní rozpočet (1,5 milionu korun) odečte a poníží tak částku, kterou budou hlasující přerozdělovat v osobním hlasování na radnici. Vítěz internetového hlasování bude vyhlášen bezprostředně po ukončení hlasování a nebude o něm možné hlasovat osobně na radnici.

Jaké jsou podmínky internetového hlasování?

  • hlasovat přes internet může úplně každý, bez ohledu na jeho trvalé bydliště;
  • v rámci internetového hlasování nezáleží na věku volitele;
  • volitel nemá k dispozici záporný (negativní) hlas, ale pouze hlas kladný;
  • volbu je možné uskutečnit po dobu internetového hlasování opakovaně;
  • z jedné IP adresy je možné jeden projekt volit maximálně jednou denně;
  • on-line hlasování se uskuteční pouze prostřednictvím webu participativního rozpočtu.